Disse brugsvilkår er mellem Medtrum ("Medtrum", "vi" eller "os") og dig eller en enhver anden person, for hvis anvendelse og på hvis vegne du køber et produkt eller bruge en Medtrum-serviceydelser (”dig”) vedrørende din brug af (herunder eventuelle adgang til): Medtrum websted på www.medtrum.com og andre websteder, som vi driver (vores "Websteder"), de programmer, som vi stiller til rådighed for download eller som man kan tilgå på vores websteder, i Apple® App Store eller anden mobiloperatørsteder eller andre steder, som vi angiver ("apps") satmt ethvert Medtrum-produkt ("Medtrum-produkter").

Ved at bruge (herunder at få adgang til) alle Medtrum-produkter, websteder eller apps eller ved at klikke på "Accepter" disse brugsvilkår, accepterer du disse brugsvilkår. Disse brugsvilkår blev sidst opdateret den 1. juli 2017 og erstatter tidligere versioner. Medtrum kan ændre disse brugsvilkår på et hvilket som helst tidspunkt. Gennemgå brugsvilkårene, når du bruger vores produkter eller serviceydelser.

OM OPLYSNINGERNE PÅ VORES WEBSTEDER ELLER APPS.

MEDRUM GIVER IKKE LÆGEMÆSSIGE RÅD. HVIS DU MENER, AT DU HAR EN MEDICINSK NØDSITUATION, SÅ RING STRAKS TIL DIN LÆGE ELLER ANDET SUNDHEDSPERSONALE. Visse oplysninger på webstederne og apps relateret til produkter og serviceydelser, som Medtrum tilbyder, er udelukkende til almen oplysning og orientering. De oplysninger, du læser på vores websteder og apps kan ikke erstatte forholdet mellem en lægefaglig person (f.eks. en læse) og en patient. Medrum praktiserer ikke medicin eller giver medicinsk rådgivning, og oplysningerne på vores websteder og apps må ikke betragtes som medicinsk rådgivning. Sundhedsplejepersonale forventes altid at udøve deres uafhængige vurderinger og skøn i forbindelse med patientens diagnose og behandling.

VORES OPHAVSRET OG VAREMÆRKER.

Materialerne på vores websteder og apps tilhører eller er givet i licens til Medtrum. Materialerne er beskyttet af loven om ophavsret. Der er nogle vigtige regler om kopiering af disse materialer. Du må e-maile, downloade eller udskrive kopier af materialet på vores websteder og apps, men kun til ikke-kommerciel brug. Når du e-mailer, downloader eller udskriver en kopi af materialerne på vores websteder og apps, skal du også medtage alle copyright og andre meddelelser, der findes i materialet.

Hvis du bruger materialerne eller varemærker på voes websteder og apps på en måde, der ikke udtrykkelig er tilladt ifølge disse brugsvilkår, så krænker du din aftale med Medtrum og måske overtræder du love om ophavsret, varemærker eller andre love. I så fald ophæver Medrum automatisk din tilladelse til at bruge vores websteder og apps. Ejendomsretten til materialerne forbliver Medtrums eller de forfattere af materialer på vores websteder og apps. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt indrømmes, er forbeholdt.

LINKS TIL WEBSTEDER OG APPS OG BRUG AF MEDTRUMS MÆRKER.

Du tildeles hermed en ikke-eksklusiv, begrænset og genkaldelig licens til at bruge vores websteder og apps. Medtrum forbeholder sig til enhver tid ret til at tilbagekalde denne licens generelt, eller din ret til at bruge bestemte links. Hvis Medtrum tilbagekalder denne licens, indvilliger du i øjeblikkeligt at fjerne og deaktivere ethvert link til vores websteder og apps.

Du indvilliger i ikke at vise linket til vores websteder og apps på en sådan måde, som er forbundet med reklamer eller som synes at være en godkendelse af en organisation, produkt eller serviceydelse eller på nogen anden måde, der er i strid med gældende lov. Du accepterer, at linket til vores produkter og serviceydelser ikke vises på et websted, der med rimelighed kan anses for obskøn, ærekrænkende, chikanerende, groft stødende eller ondsindet. Du må under ingen omstændigheder ”frame” vores websteder og apps eller noget af indholdet dertil eller kopiere dele af webstederne eller apps til en server. Du indvilliger i ikke at vise eller bruge Medtrums logo eller varemærke på nogen måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

INGEN GARANTI. ALT INDHOLD PÅ WEBSTEDERNE OG APPS STILLES TIL RÅDIGHED ”SOM ER OG FOREFINDES”. MEDTRUM FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. MEDTRUM GIVER INGEN GARANTI FOR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF INDHOLDET, DER ER TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDERNE OG APPS. MEDTRUM FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM, AT BRUGEN AF WEBSTEDERNE OG APPS VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. DU ER ANSVARLIG FOR AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT SIKRE, AT INDHOLD, SOM DU MÅTTE FÅ FRA WEBSTEDER OG APPS ER FRI FOR VIRUS OG ANDEN POTENTIEL SKADELIG KODE.

ANSVARSBEGRÆNSNING. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT HVERKEN MEDTRUM ELLER NOGEN PERSON ELLER VIRKSOMHED FORBUNDET MED METRUM HÆFTER FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDERNE ALLER APPS ELLER MATERIALERNE PÅ WEBSTEDER OG APPS. DENNE BESKYTTELSE OMFATTER KRAV BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR OG ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI. DENNE BESKYTTELSE OMFATTER MEDTRUM, DENS LEDELSE, MEDARBEJDERE, AGENTER OG LEVERANDØRER, DER ER NÆVNT PÅ WEBSTEDER OG APPS. DENNE BESKYTTELSE DÆKKER ALLE TAB, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER SAMT PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, PERSONSKADE/URETMÆSSIG DØD, TABT INDTJENING ELLER SKADER SOM FØLGE AF MISTEDE DATA ELLER DRIFTSTAB.

DET SAMLEDE ANSVAR FOR MEDTRUM, DENS LEDELSE, MEDARBEJDERE, AGENTER, LEVERANDØRER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER ER BEGRÆNSET TIL BELØBET AF DINE FAKTISKE SKADER. DET MAKSIMALE ANSVAR ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE I VISSE RETSOMRÅDER ELLER LANDE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL MEDTRUM, DENS LEDELSE, MEDARBEJDERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER UDOVER DET BELØB, DER ER BESKREVET OVENFOR. ALLE ANDRE SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFRETLIGE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF WEBSTEDET ELLER MATERIALER, ER UDELUKKET, SELVOM MEDTRUM ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

ANDRE REGLER OM WEBSTEDERNE OG APPS.

Udover reglerne i disse brugsvilkår og erklæring om persondatabeskyttelse kan du være underlagt yderligere vilkår, som gælder, når du få adgang til bestemte serviceydelser eller materialer på bestemte områder, når du bruger vores websteder og apps, eller når du følger et link fra vores websteder eller apps.Læs vores erklæring om persondatabeskyttelse, hvis du vil vide, hvordan vi beskytter og bruger de oplysninger, som vi indsamler via vores websteder og apps.

Dine forpligtelser i henhold til dette afsnit og de afsnit, der hedder ”Ingen garanti” og ”Ansvarsbegrænsning” gælder på trods af opsigelse af disse brugsvilkår. Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår kendes ugyldige af en kompetent domstol, påvirker ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke de resterende bestemmelser i disse brugsvilkår, som forbliver fuldt gældende. Intet afkald på nogen af disse brugsvilkår betragtes son en yderligere eller løbende fraskrivelse af det pågældende vilkår eller betingelse eller noget andet vilkår eller betingelse.

Hvis du overtræder disse brugsvilkår eller erklæring om persondatabeskyttelse på nogen måde, der medfører skader på andre, så accepterer du at holde Medtrum skadesløs for ethvert erstatningsansvar.

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG MEDDELELSER.

Medrum kan sende dig generelle meddelelser på vores websteder og apps via elektronisk post. Du kan sende meddelelser til Medtrum på nedenstående e-mailadresse.

©2021 Medtrum Aps. Alle rettigheder forbeholdes.